Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraŽivotní prostředí

Jak na biologickou ochranu rostlin?

Jak na biologickou ochranu rostlin?

Biologická ochrana rostlin je v poslední době na vzestupu, ačkoliv nepatří mezi nejjednodušší metody ochrany rostlin. Při ní se ustupuje od používání chemických prostředků, které jsou nahrazovány živými makroogranismy i mikroorganismy, které rostlinu přirozeně chrání nebo podporují její vývoj a růst.  V čem tedy spočívá?

Biologická ochrana rostlin a její nejčastější strategie

Biologická ochrana rostlin využívá dvě nejčastější strategie, a to:

  • BIOAGENS, to je záměrné použití přirozených nepřátel škůdců s cílem omezit výskyt škůdců na rostlině a udržet jejich četnost na tolerované úrovni.
  • BIOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY, to je biologická ochrana pomocí mikroorganismů.

Jak fungují bioagens?

Ochrana rostlin pomocí bioagens spočívá v tom, že se do míst, kde rostlinu ohrožují škůdci, nasadí jejich přirození nepřátelé (predátoři nebo parazité), čímž se eliminuje výskyt škůdců. K často používaným patří například vosička Encarsia formosa proti molicím nebo roztoč Neioseiulus cucumeris proti třásněnkám, je jich však mnohem více. Bioagens se využívají na ochranu ovocných sadů a zeleniny pěstované jak na otevřených plochách, tak ve sklenicích.

Přirozeným nepřítelem mšic je třeba beruška

Jak fungují biologické přípravky?

Biologické přípravky obsahují bakteriehouby a jiné mikroorganismy, které rostlinám různými způsoby prospívají. Například likvidují špatné mikroorganismy na rostlinách, připravují škůdce o živiny, produkují antibiotika… a tím tedy podporují vitalitu a odolnost rostlin.

Biologická ochrana rostlin příklady

Typickým příkladem biologické ochrany rostlin je zanášení dravého roztoče Typhlodromus pyri (příklad pro bioagens) na vinice za účelem ochrany před přirozenými škůdci rostlin vinné révy. Mezi ně patří vlnovník révový (poškozuje listy), sviluška ovocná nebo sviluška révová. Proti housenkám obaleče mramorovaného a jednopásého, které vinnou révu také napadají, pak dobře působí bílkovinné krystalky produkované bakterií Bacillus thuringiensis kurstaki (příklad biologického přípravku).

Všechny bioagens přípravky musí být na území České republiky registrovány. Zatímco některé přípravky je možné aplikovat přímo na rostlinu, jiné jsou vhodné k aplikaci do půdy, kde rostlinu ohrožují půdní škůdci. Typickým příkladem půdního škůdce je patogenní houba hlízenka hlíznatá, která ohrožuje polní rostliny a způsobuje onemocnění zvané bílá plíseň. 

Výhody biologické ochrany rostlin

Biologická ochrana rostlin má hned několik výhod, a to:

Dlouhodobá působnost

Nasazení roztoči se v blízkosti rostlin usadí, žijí si svým životem, rozmnožují se a chrání rostlinu po celý rok, ne jen chvíli jako v případě chemických postřiků.

Nízké riziko rezistence

Na rozdíl od chemických přípravků si škůdci nemohou vybudovat odolnost proti svým přirozeným nepřátelům.

Nulový obsah škodlivých látek v ovoci a zelenině

Protože se jedná o zcela přirozenou cestu ochrany rostlin, má ovoce a zelenina z ošetřených ploch nulovou ochrannou lhůtu. To znamená, že plody můžete konzumovat ihned.

Zdravotní nezávadnost pro člověka

Už víme, že biologická ochrana rostlin ovoce a zeleninu nijak nekontaminuje. Není však škodlivá ani pro člověka, který tuto ochranu na rostliny aplikuje.

Nevýhody biologické ochrany rostlin

K nevýhodám biologické ochrany rostlin patří:

Nutnost správného načasování aplikace

V případě biologické ochrany rostlin jde o živé organismy. I ty tedy mají nějaké nároky na své přežití. Například extrémní průběh počasí může způsobit, že přípravek nebude fungovat.

Důležité a ne úplně snadné je také dodržení termínů aplikace přípravků pro biologickou ochranu rostlin. Například biologické přípravky mají preventivní účinnost, a proto musí být použity včas. Na rozdíl od toho bioagens se nasazují až po výskytu škůdce, kteří jsou zdrojem potravy pro bioagens.

Větší časová náročnost

Zatímco chemické přípravky mohou začít fungovat takřka okamžitě, u biologické ochrany rostlin chvíli potrvá, než se vše rozběhne tak, jak má. Jde o zcela přirozený proces, který potřebuje svůj čas.

Vysoké nároky na znalosti pěstitele

Další cestou, jak lze rostliny ochránit, je tak zvaná integrovaná ochrana rostlin, která je také v dnešní době na vzestupu. Jejím cílem je minimalizovat škůdce, ale pouze za předpokladu, že zásah proti nim bude maximálně ekologický a bude mít i příznivý ekonomický dopad na ochranu rostlin. Integrovaná ochrana rostlin může jít ruku v ruce se zásadami biologické ochrany.

Často se ptáte:

Co je biologická ochrana rostlin?

Biologická ochrana rostlin je taková ochrana, která se vyhýbá používání chemických prostředků a naopak přistupuje k ochraně rostlin přirozeně, tedy za použití makroorganismů a mikroorganismů, které se v přírodě přirozeně vyskytují a mají příznivý vliv na zdraví rostlin.

Co je to biologická rovnováha?

Biologickou rovnováhou můžeme nazvat stav, kdy je v přírodě vyvážený poměr živočišných i rostlinných složek. K narušení biologické rovnováhy může dojít například vyhubením dravců. To může znamenat přemnožení některých býložravců, kteří budou ve velké míře ničit úrodu.

Co je biologická ochrana?

Biologická ochrana je taková ochrana, která rostliny chrání přirozenou cestou. Například umělým nasazením přirozených nepřátel rostlinných škůdců k rostlině nebo použitím mikroorganismů, které se v přírodě běžně vyskytují a mají příznivý vliv na vitalitu rostliny.

Zdroje:

  • https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/ochrana-obecne/vyuziti-biologicke-ochrany-rostlin-v-systemu-ekologickeho-pestovani-plodin
  • https://www.canna-cz.com/boj_proti_skudcum_chorobam_rostlin_biologicka_ochrana