Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraŽivotní prostředí

Polyvinylchlorid (PVC) a jeho škodlivost

Polyvinylchlorid (PVC) a jeho škodlivost

Nejspíš každý ví, že PVC je škodlivé. Ne každý tuší, že míra ohrožení je opravdu velká. Ačkoliv se z PVC uvolňují toxické látky, je tato umělá hmota takřka všudypřítomná. Co je PVC, kde se využívá a co způsobuje škodlivost PVC?  

Co je PVC?

PVC je nejrozšířenější umělá hmota na světě, jejíž zkratka znamená polyvinylchlorid.  Ačkoliv se o ní ví, že je škodlivá pro zdraví i životní prostředí, používá se v různých oblastech – ve stavebnictví, v průmyslu, ve zdravotnictví, v potravinářství. Zkrátka a dobře z PVC se vyrábí nejrůznější předměty, které využíváme na denní bázi. A to hlavně proto, že má PVC ideální vlastnosti (surový polyvinylchlorid je velice křehký a nepružný, teprve po přidání nejrůznějších přísad a změkčovadel, se z PVC stává značka ideál). To vše se děje na úkor lidského zdraví a životního prostředí.

PVC jako ideální materiál

Proč jsme PVC materiálem zamořeni? Odpovědí je všestrannost tohoto materiálu. PVC materiál (už s přísadami) je pevný, odolný proti olejům, chemikáliím i slunečnímu záření. Odolává i zvětrání nebo ohni. Proto jeho celosvětová výroba stoupá. Vyrábějí se z něj hračky, obaly, láhve, lůžkoviny, potrubí, bytové zařízení, imitace kůže, kancelářské a zdravotní potřeby, zkrátka cokoliv.

Proč a kdy je PVC škodlivé?

Hlavním důvodem, proč je PVC noční můrou pro všechny, kteří chtějí žít zdravě a s ohledem na životní prostředí, je fakt, že ve všech cyklech PVC, ať už při výrobě, používání nebo jeho likvidaci, dochází k citelnému úniku toxických látek. Mnohé z nich způsobují rakovinu, ovlivňují reprodukci, poškozují imunitní a nervový systém. Kromě zdraví tyto toxické látky ovlivňují i životní prostředí.

Výroba PVC

Při výrobě PVC (v České republice se PVC vyrábí ve Spolaně Neratovice, další provozy však PVC používají jako surovinu) dochází k úniku chlóru do životního prostředí. Výrobě PVC tedy předchází výroba chlóru. Při ní se v Evropě z velké části volí ten nejhorší možný způsob výroby chlóru a dalších látek, a to amalgámová technologie. Při ní dochází k úniku rtuti a dioxinů do ovzduší, což má katastrofické následky. Při výrobě dále vznikají tyto nebezpečné látky: ethylendichlorid (EDC) a vinylchlorid monomer (VCM)halogenové látkychloroform1,1,2-trichloretentetrachloretan anebo tetrachlormetan. Nebezpečné je nejen samotné PVC, nýbrž i jeho přísady.

Přísady PVC

Proč se PVC i přesto, že je škodlivé, používá v tak hojné míře, už jsme si řekli. Může za to jeho odolnost a všestranné využití. To už ale mluvíme o PVC s přísadami. Kdyby totiž samotný polyvinylchlorid přísady neobsahoval, byla by to velmi křehká a málo pružná hmota, která by už tolik výjimečná pro výrobu dalších věcí nebyla. A proto se při výrobě PVC do hmoty přidávají přísady, které jí dodají potřebnou odolnost. Jedná se zejména o nejrůznější změkčovadla a stabilizátory. Přitom je zajímavé, že právě přísady mohou tvořit 40 – 70 % finálního produktu. I přísady jsou bohužel toxické a jedovaté. Právě tyto přísady nejsou k PVC chemicky vázané, a proto dochází k jejich stálému uvolňování.

„Přísady do PVC znamenají velký problém i pro recyklaci. Každý výrobce totiž používá jiné přísady, a proto je potom recyklace velmi obtížná.”

Používání PVC

PVC bohužel není rizikové jen u své výroby, nýbrž i v průběhu jeho používání. Mohou za to právě ony přísady, které mají schopnost se z výrobku uvolňovat. Kvůli tomu si například maminky a nejen ony, dávají při výběru plastových hraček pozor na popis jejich složení. Některé hračky obsahují označení „bez použití škodlivých ftalátů”. Problematika uvolňování škodlivých látek se však netýká jen dětských hraček, nýbrž zahrnuje i zdravotnické potřeby, izolační fólie, podlahové krytiny, některé části oblečení a tak dále.

Z PVC výrobků se v průběhu jejich používání uvolňují hlavně ftalátyadipátycitráty, dále různé zpomalovače hoření, dokonce byl zaznamenán i únik těžkých kovů z PVC potrubí nebo okenních profilů.

„Nebezpečné jsou i požáry skladů, ve kterých je uložený PVC materiál. Při hoření PVC se do ovzduší uvolňuje chlorovodík, který způsobuje popálení kůže a poškození zraku. Při vdechnutí mohou být poškozeny i plíce a samozřejmě trpí i životní prostředí.”

Likvidace PVC

Stejně jak problematická je výroba PVC, lépe na tom není ani likvidace tohoto materiálu. Jak s ním naložit po tom, co už dosloužil? Nejvhodnějším, avšak ne příliš jednoduchým, způsobem je recyklace PVC. Dále se nabízí méně vhodné spalování PVC a variantou je i skládkování PVC.

Jak recyklovat PVC?

Recyklace PVC je poměrně obtížná ne-li nemožná. Abychom mohl mluvit o recyklaci v pravém slova smyslu, tedy zpracování odpadního PVC, aby mohlo sloužit svému původnímu účelu, jde to jen u neměkčeného PVC. Tedy u PVC bez přísad. Z toho se vyrábí například potrubí nebo kanystry. U klasického PVC s přísadami se využívá jiných postupů. Například se hmota přidává do cementu a vyrábí se z toho stavební materiál. Při spalování PVC může vzniknout nějaká energie, problém však jsou dioxiny, které při spalování vznikají. Řešením může být také downcycling (opětovné zpracování materiálů nebo věcí, které nemají znovupoužitelnost a nejsou tedy vhodné pro recyklaci). PVC pak může najít využití ve směsném plastu a vzniknout z něho mohou například lavičky nebo květináče atd.

Značka tříděného odpadu, konkrétně pro PVC

Spalování PVC

Jak už jsme zde zmínili, lze PVC spalovat, čímž může vzniknout nějaká energie, která se dále využije. Bohužel spalování PVC patří k vůbec nejhorším způsobům jeho likvidace, protože při něm do ovzduší pronikají toxické dioxiny a nejen ty, ale také další látky jako chlorovodík, hexachlorbenzen,  polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy a další škodliviny. A proto se ke spalování PVC často nepřistupuje.

„Velkým nešvarem bývalo a možná stále někde je spalování PVC v domácích kotlích a na otevřených ohništích, při kterém do ovzduší unikají stejné škodliviny jako při profesionálním spalování ve spalovnách.”

Skládkování PVC

Když tedy PVC nejde recyklovat ani jej spálit, nezbývá, než ho uložit na skládku. Avšak i to je velkou zátěží pro životní prostředí. I tady se z PVC uvolňují výše zmíněné škodliviny, které se dokážou dostat až do vodovodních toků nebo končí v čistírenských kalech. Přitom si můžete jen myslet, že čistírny tyto těžké látky zachytí… nezachytí a ani jejich únik vzhledem k finanční náročnosti potřebných technologií ani nesledují.

PVC a vliv na zdraví

Je dokázáno, že látky obsažené v PVC, hlavně pak změkčovadla (ftaláty) a nejen ty, ohrožují lidské zdraví.

Věděli jste, že ftalátová změkčovadla dokážou vniknout do organismu různými způsoby? Jsou slabě rozpustné ve vodě, při vyšších teplotách se rozpouštějí v tucích, uvolňují se do vzduchu. Tím pádem se dají vypít, sníst, vdechnout a proniknou i skrz kůži.”

Látky obsažené v PVC:

  • jsou rakovinotvorné,
  • poškozují imunitní systém,
  • ovlivňují schopnost reprodukce.

Ohrožují hlavně děti (ale nejen ty), protože právě malé děti mohou strkají hračky z PVC do úst, kde dochází k přímému kontaktu s nebezpečnými látkami. I proto se přibližně od konce devadesátých let zpřísnily předpisy pro výrobu hraček a výrobků pro malé děti.

PVC ve zdravotnictví

Nebezpečné je PVC i ve zdravotnictví. Vyrobené jsou z něj vaky na krev a infuzi, kyslíkové masky, odsávací hadičky a další příslušenství, které je běžně používáno v nemocnicích. Toto nemocniční příslušenství klidně může obsahovat až 40 % nebezpečných ftalátů, které se společně s tekutinou a léky dostávají do organismu pacienta. Některé nemocnice k tomu přistupují zodpovědně a zejména na novorozeneckých oddělení hledají alternativy k tomuto materiálu. Je jich však pouhá hrstka.

PVC v potravinových obalech

Studie potvrdily, že ftaláty a adipáty z PVC obalů se mohou z obalu uvolňovat a kontaminovat zabalené potraviny. I pouhé PVC víčko na skleněné láhvi může kontaminovat její obsah.

PVC a látky v tomto materiálu obsažené přitom nemusí škodit jen ve výše zmíněných případech.

Některé studie potvrdily, že už samotný pobyt v místnosti, kde se nachází výrobky z PVC (sedací souprava, linoleum, sprchový závěs…) může ohrožovat vaše zdraví, protože společně s prachem z místnosti vdechujete i škodlivé ftaláty, které se z nábytku uvolňují.”

PVC a vliv na životní prostředí

Pro životní prostředí je PVC katastrofou. Tento materiál je velmi odolný, neodbourává se ani se nerozkládá. Předměty z PVC odhozené v přírodě se tam budou nacházet i po dlouhých desetiletích a pokud zde máme mluvit o rozpadu PVC, rozpadne se tento materiál jen na menší kousky nebo na granulky, ale v přírodě bude přítomný dál a dál ji bude zatěžovat.

Možné alternativy k výrobkům z PVC

Přitom alternativy k výrobkům z PVC existují, jen jsou buď dražší nebo je jejich výroba komplikovanější. V tom nejhorším případě lze PVC nahradit méně nebezpečným plastem, ze kterého se neuvolňují toxické látky. PVC lze nahradit dřevem, sklem, korkem nebo různými kovy.

Sami můžete proti nebezpečnému PVC bojovat tím, že:

  • začnete sledovat značení materiálu,
  • budete kupovat bezpečnější alternativy k PVC,
  • přestanete kupovat výrobky na bázi chlóru,
  • nebudete doma spalovat PVC výrobky ani je házet do kontejneru na plasty, do kterého nepatří.