Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraTřídění odpaduŽivotní prostředí

Značky tříděného odpadu

Značky tříděného odpadu

Nakládání s odpady je důležitou součástí životního cyklu produktů a pomáhá správnému využití látek a materiálů, které je možné znovu vrátit do výrobního procesu. Opatřování obalů i samotných produktů značkami a symboly tříděného odpadu má několik zásadních důvodů. Nejdůležitější spočívají v možnosti primárního oddělení recyklovatelných materiálů a zjednodušení jejich vytřídění, ale také správné likvidaci. Také proto je základním symbolem, který se na obalech a produktech nachází, značka, jež upozorňuje na to, zda je možné odpad likvidovat běžným způsobem (tedy odhozením do sběrných nádob). Tento symbol má podobu panáčka vyhazujícího odpad do koše, případně může být nahrazen slovním upozorněním.

Panáček vyhazující odpad do koše

Základní značky tříděného odpadu

Základní symboly, které se na obalech a produktech nacházejí, určují především způsob, jakým má být po upotřebení produkt nebo obal likvidován. Jedná-li se o odpad, který je možné vyhodit do směsného komunálního odpadu, bude opatřen již zmíněným symbolem panáčka a koše, který může být dále doplněn dalšími značkami upozorňujícími na možnosti recyklace. Zpozornět byste pak měli, pokud se místo panáčka na obalu či produktu nachází přeškrtnutá popelnice. Všimnout si ji můžete například na bateriích nebo elektronice a upozorňuje na nutnost likvidace do speciálních nádob nebo sběrného dvora.

Recyklační značky

Recyklační značky se objevují na obalech a produktech, které jsou z recyklovaného materiálu, nebo je možné je dále recyklovat, a tudíž by měly být tříděny do speciálních nádob. Základní značku v tomto směru tvoří tzv. zelený bod (má kruhový tvar se dvěma šipkami), který určuje, že tento typ odpadu bude během likvidace tříděn a recyklován. Kromě zeleného bodu pak lze narazit na trojúhelník ze třech obrysových šipek, díky němuž můžete identifikovat obal nebo produkt vyrobený z recyklovaného materiálu, a pak trojúhelník z plných šipek doplněný písmeny a čísly, jež specifikují, o jaký materiál se jedná a korelují s účelem sběrných nádob. Ty jsou barevně odlišeny a určeny pro recyklaci:

  • papíru
  • plastů
  • skla
  • nápojových kartonů
  • kovů

Nově se také začínají objevovat sběrné nádoby na domácí bioodpad, k těm se však značky vážou minimálně.

Recyklační značky pro třídění papíru

Pro recyklaci papíru se využívají modré kontejnery a patří do nich pouze neznečištěný kancelářský nebo potištěný, lepenka či kartony (v některých případech také obaly od vajec, pokud je na nich značka pro recyklaci uveden – standardně se vyrábí z papíru v posledním cyklu recyklace). Značka pro třídění má podobu trojúhelníku s plných šipek, který má v poli čísla 20-39 a označeni PAP.

Recyklační značky plastů

Plast tvoří základní skupinu recyklovatelných obalů a produktů a vyhazují se do žlutého kontejneru. Trojúhelník s plnými šipkami v případě plastů obsahuje čísla 1-19 a značku konkrétního polymerního materiálu (PET, HDPE, PE-HD, LDPE, PE-LD, PP, PS a O – ostatní). Jedná se převážně o obaly od spotřebního zboží, ideálně neznečištěné, podle některých místních vyhlášek do této kategorie patří i hliníková víčka.

Recyklační značky skla

Do zelených nebo bílých nádob na sklo patří láhve a výrobky ze skla, z nichž byly očištěné polepy. Značka je doplněná písmeny GL a čísly 70-72, separátně se třídí barevné a čiré sklo, které nesmí být pokoveno, obsahovat zalisované fólie (autosklo) apod. Také vratné sklo do těchto kontejnerů nepatří.

Recyklační značky nápojových kartonů

Nápojové karton jsou tvořeny kombinovanými kompozitními materiály, obvykle se jedná o papír a další materiál (plast, kov). Tento druh odpadu patří do oranžových kontejnerů (nebo se dle místní vyhlášky vyhazuje do plastů). Symbol trojúhelníku s plnými šipkami je v jejich případě doplněn značkou kombinovaných materiálů (např. C/PAP pro papír s hliníkovou fólií) a čísly 81 nebo 84.

Recyklační značky kovů

Do šedého kontejneru na kovy se vyhazují obaly od kosmetiky nebo plechovky apod. Označení těchto materiálů je FE nebo ALU, podle toho, zda se jedná o ocel nebo hliník, a čísly 40 a 41. Ostatní kovy se odvážejí do sběrného dvora.

Ostatní značky

Kromě uvedených značek tříděného odpadu lze narazit také na další značky, které určují, že obal může být recyklován, ale sbírá se do směsného odpadu, odkud je pak tříděn v rámci likvidace. Obvykle se jedná o kombinované materiály z více surovin, které mají ve značce převažující materiál a za lomítkem napsáno různé.